سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علیمه ورامین 
مدیر 
 
 
اجرائی 
همکاری 
هیئت نظارت برانتخابات 
عضو اصلی هیئت نظارت 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علیمه ورامین 
مدرس 
 
 
-----